1
2
3
مسئول بسیج کارگری استان در جمع کارگران شیفت یک معدن اصلی پابدانا کوهبنان راجع به اهمیت شیفت ایثار گفت: هدف اصلی سازمان از شیفت ایثار نهادینه سازی و...
بسیج کارگری استان کرمان به نمایندگی از جامعه شریف و زحمتکش کارگری و کار فرمایی ضمن اعلام آمادگی همه جانبه در مقابل با تحریم های اقتصادی در جنگ تمام...
علی اکبر مشرفی جانشین مدیر عامل لاستیک بارز کرمان در جمع بسیجیان و سرگروه های صالحین این واحد تولیدی از عملکرد ۹ ماهه این گروه صنعتی دفاع کرد و گفت...