اخبار

باهمت بسیج کارگران وکارخانجات شهرستان سیرجان انجام شد:

تجلیل غیرمنتظره ازکارگران فصلی وساختمانی شهرستان سیرجان

باهمت بسیج کارگران وکارخانجات شهرستان سیرجان ودرراستای رزمایش کمک مومنانه برنامه بزرگ مهمانان سفره محرم وتجلیل ازکارگران فصلی وساختمانی شهرستان سیرجان انجام گردید.
درراستای تحقق فرمایشات مقام عظمای ولایت ورزمایش کمک مومنانه شهرستان سیرجان به صورت غیرمنتظره ازکارگران فصلی وساختمانی شهرستان سیرجان تجلیل به عمل آمد.رامین حیدری جانشین بسیج کارگران وکارخانجات ومدیرروابط عمومی اداره کار سیرجان عنوان کرد.دراین برنامه ابتداکارگرانی که موفق به سرکاررفتن نشده بودند،به بهانه کار به ناحیه مقاومت بسیج سیرجان منتقل وسپس بابرگزاری آیین محرم وعزاداری بسته هایی به مبلغ350 هزارتومان به این کارگران اهداگردید.لازم به ذکراست این برنامه باهمت بسیج کارگران وکارخانجات شهرستان سیرجان وباحضور امام جمعه محترم ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج،نماینده مردم سیرجان وبردسیردرمجلس شورای اسلامی ،فرمانده بسیج کارگران وکارخانجات وجمع دیگری ازمسئولان شهرستان سیرجان برگزارگردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید