اخبار

تجلیل ازنیروهای خدماتی بیمارستان
اقدام ارزشمند بسیج کارگران وکارخانجات شهرستان سیرجان:

تجلیل ازنیروهای خدماتی بیمارستان امام رضا(ع)شهرستان سیرجان

باهمت بسیج کارگران وکارخانجات شهرستان سیرجان بااهدای شاخه گل وکارت هدیه ازنیروهای خدماتی بیمارستان امام رضا(ع)شهرستان سیرجان تجلیل به عمل امد.
باهمت بسیج کارگران وکارخانجات شهرستان سیرجان وباحضورمهنندس اسماعیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان کرمان،سرهنگ سبزعلی پورجانشین ناحیه مقاومت بسیج سیرجان وسرهنگ شاهمرادی فرمانده بسیج کارگران وکارخانجات شهرستان سیرجان اززحمات نیروهای خدماتی بیمارستان امام رضا(ع)شهرستان سیرجان که دراین شرایط دشوار،سختی هارابه جان خریدهوباازخودگذشتگی به میدان مبارزه باکرونا آمده اند بااهدای کارت هدیه وشاخه گل تقدیربه عمل آمد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید